Relacje inwestorskie

 
 

Ratingi

Agencja Fitch Ratings przyznała mBankowi Hipotecznemu następujące oceny ratingowe:

BBB (perspektywa stabila) /F2 - długo/krótkoterminowy rating międzynarodowy.

2 - rating wsparcia.

A - dla hipotecznych listów zastawnych.


przyznane według następującej skali ocen (malejąco):

  • długoterminowe ratingi międzynarodowe: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD, D
  • krótkoterminowe ratingi międzynarodowe: F1, F2, F3, B, C, RD, D
  • rating wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5
 

Nasze Emisje

mBank Hipoteczny emituje listy zastawne od 2000 r., gdy jako pierwszy wprowadził na powojenny polski rynek kapitałowy hipoteczne listy zastawne, przywracając ich znaczenie i miejsce po 50-letniej nieobecności

W ciągu kilkunastu lat zrealizowaliśmy łącznie kilkadziesiąt emisji, utrzymując pozycję lidera z ponad 66% udziałem w rynku

Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na polskim rynku kapitałowym - o ich niskim ryzyku inwestycyjnym świadczą m.in. oceny ratingowe i duże zainteresowanie inwestorów

Oferta skierowana do podmiotów instytucjonalnych rynku kapitałowego - nabywcami listów są m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne

Organizatorem programów emisji, Menadżerem Wiodącym oraz Dealerem listów zastawnych jest mBank SA. Rolę Oferującego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej pełni Dom Inwestycyjny mBanku SA i/lub dom maklerski mBanku SA

Jako jedyny bank wśród nowych państw członkowskich UE z regionu Europy Środkowej emitujemy publiczne listy zastawne - jedna z pierwszych emisji tego typu papierów miała miejsce w 2007 r., a ich nabywcą był Europejski Bank Inwestycyjny

pdf mBH Covered Bond Prezentacja Inwestorska

 

   
   
 

Program emisji 2016

Publiczna emisja hipotecznych listów zastawnych

 

pdfProspekt emisyjny

 

Aneksy:

 pdfAneks nr 1 do prospektu emisyjnego

 pdfAneks nr 2 do prospektu emisyjnego

 pdfAneks nr 3 do prospektu emisyjnego

 

Dokumentacja emisji kolejnych serii

Seria

ISIN

Data emisji

Data wykupu

Wielkość emisji

Ostateczne warunki emisji

Terminarz odsetkowy

Rating

Informacja o oprocentowaniu

 HPE14

PLRHNHP00540

 28.09.2016  20.09.2026

13 mln        EUR

 pdf  pdf      A

oprocentowanie_pdf

tabela odsetkowa_pdf

 HPE15

 PLRHNHP00557

 26.10.2016  20.09.2026

 35 mln

 EUR

 pdf  pdf     A

oprocentowanie_pdf

tabela odsetkowa_pdf

 HPE16

 PLRHNHP00565

 01.02.2017 01.02.2024   24,9 mln  EUR  pdf   pdf     A

 oprocentowanie_pdf

 tabela  odsetkowa_pdf

   
 

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE14_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE15_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE16_pdf

 

Program emisji 2016

Zastrzeżenie prawne

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy ("Prospekt") listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych listów zastawnych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 15.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej mBanku Hipotecznego S.A.: www.mhipoteczny.pl/relacje-inwestorskie.

Prospekt (wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Ofercie Publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnej serii Listów Zastawnych będą zawarte w ostatecznych warunkach emisji Listów Zastawnych danej serii ("Ostateczne Warunki").

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne opisanymi w Rozdziale II "Czynniki Ryzyka" Prospektu. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Listów Zastawnych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu (łącznie z aneksami) oraz treści odpowiednich Ostatecznych Warunków.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 

Program emisji 2009

Publiczna emisja hipotecznych i publicznych listów zastawnych

 

pdfProspekt emisyjny

 

Aneksy:

zipAneksy do Prospektu 3.40 MB

 

Dokumentacja emisji kolejnych serii

Seria

ISIN

Data emisji

Data wykupu

Wielkość emisji

Ostateczne warunki emisji

Terminarz odsetkowy

Rating

Informacja o oprocentowaniu

HPA15

PLRHNHP00235

15.06.2011

16.06.2017 200 mln PLN

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPA19

PLRHNHP00276

15.06.2012 15.06.2018 200 mln PLN

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE1

PLRHNHP00300

19.10.2012 19.10.2017 10 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPA21

PLRHNHP00326

20.06.2013 21.06.2019 80 mln PLN

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE2

PLRHNHP00334

26.07.2013 28.07.2020 30 mln EUR

pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE3

PLRHNHP00342

22.11.2013 22.10.2018 50 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE4

PLRHNHP00359

17.02.2014 15.02.2018 7,5 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE5

PLRHNHP00367

28.02.2014 28.02.2029 8 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE6

PLRHNHP00375

17.03.2014 15.03.2029 15 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE7

PLRHNHP00383

30.05.2014 30.05.2029 20 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPA22

PLRHNHP00391

28.07.2014 28.07.2022 300 mln PLN

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA23

PLRHNHP00409

04.08.2014 20.02.2023 200 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE8

PLRHNHP00417

22.10.2014 22.10.2018 20 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE9

PLRHNHP00425

28.11.2014 15.10.2019 50 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA24

PLRHNHP00433

20.02.2015 28.04.2022 200 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE10

PLRHNHP00441

25.02.2015 25.02.2022 20 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA25

PLRHNHP00458

15.04.2015 16.10.2023 250 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE11

PLRHNHP00466

24.04.2015 24.04.2025 11 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE12

PLRHNHP00474

24.06.2015 24.06.2020 50 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA26

PLRHNHP00482

17.09.2015 10.09.2020 500 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA27

PLRHNHP00490

02.12.2015 20.09.2021 255 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA28

PLRHNHP00508

09.03.2016 05.03.2021 300 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE13

PLRHNHP00516

23.03.2016 21.06.2021 50 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA29

PLRHNHP00524

28.04.2016 28.04.2020 50 mln PLN pdf  pdf A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA30

PLRHNHP00532

11.05.2016 28.04.2020 100 mln PLN  pdf  pdf A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

   
 

 

Program emisji 2009

Zastrzeżenie prawne

W dniu 28 października 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy („Prospekt”) listów zastawnych emitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych i publicznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Listów Zastawnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 184, poz.1539 z późn. zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce BRE Bank Hipoteczny S.A. oraz o Ofercie Publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do jego treści oraz treścią poszczególnych Suplementów odnoszących się do konkretnych serii Listów Zastawnych.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 

Informacje o zabezpieczeniu

Zabezpieczenie Hipotecznych Listów Zastawnych

Podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, spełniające kryteria określone w:

 • art. 14 (limit refinansowania w relacji do wartości nieruchomości),
 • art. 18 (minimalne nadzabezpieczenie),
 • art. 20 (zabezpieczenie hipoteką) i
 • art. 23 (limit kredytów budowlanych)

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Wszystkie wierzytelności hipoteczne wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych są zabezpieczone hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu na nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Struktura portfela wierzytelności w podziale na rodzaj finansowanych nieruchomości oraz region geograficzny jest przedstawiona w kwartalnej informacji o zabezpieczeniu listów zastawnych.

Zabezpieczenie Publicznych Listów Zastawnych

Podstawą emisji są wierzytelności banku hipotecznego wobec instytucji publiczno-prawnych lub gwarantowane przez nie, określone w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, to jest kredyty udzielone, gwarantowane lub poręczone przez:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Europejski Bank Centralny,
 • rządy i banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat,
 • Skarb Państwa lub
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie Zastępcze

Poza wierzytelnościami, o których mowa powyżej, podstawę emisji listów zastawnych mogą stanowić także inne środki banku hipotecznego, określone w art. 18 ust. 3, to jest:

 • ulokowane w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez (i) Narodowy Bank Polski, (ii) Europejski Bank Centralny, (iii) rządy i banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz (iv) Skarb Państwa
 • ulokowane w Narodowym Banku Polskim
 • posiadane w gotówce

Art. 18 Ustawy ogranicza udział Zabezpieczenia Zastępczego nakazując, by:

 • wierzytelności zabezpieczone hipoteką stanowiły nie mniej niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości Hipotecznych Listów Zastawnych w obrocie.
 • wierzytelności określone w art. 3 ust. 2 Ustawy stanowiły nie mniej niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości Publicznych Listów Zastawnych w obrocie.

mBank Hipoteczny oświadcza, że zgodnie z przyjętą przez siebie strategią zamierza wykorzystywać jako Zabezpieczenie Zastępcze skarbowe papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej tak długo, jak rating dla długoterminowego zadłużenia w walutach obcych nadany Rzeczypospolitej Polskiej będzie utrzymywał się co najmniej na poziomie ”A-„ wg skali agencji ratingowej Fitch Ratings Ltd. W przypadku, gdy rating ten spadnie poniżej poziomu ”A-„ wg skali agencji ratingowej Fitch Ratings Ltd, mBank Hipoteczny zakłada zastąpienie skarbowych papierów wartościowych innymi środkami, bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego do spełnienia wymogów technicznych koniecznych do przeprowadzenia takiej operacji i ekonomicznych uwarunkowań z nią związanych.

 

Informacje poufne

Warszawa, 23 lutego 2011 r. - Wstępne wyniki Banku za 2010 r. oraz informacja od podmiotu powiązanego - informacja poufna
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne

mBank Hipoteczny S.A. informuje, że według wstępnych szacunków suma bilansowa Banku na koniec 2010 roku wyniosła 4 100 mln PLN, a zysk brutto osiągnął poziom 37,8 mln PLN.
Jednocześnie mBank Hipoteczny S.A. podaje do wiadomości, że 22 lutego br Commerzbank AG poinformował Bank o wygaśnięciu z końcem marca br. listu patronackiego (Patronatserklaerung) dla mBanku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

 

Warszawa, 12 lipca 2010r. - Wstępne wyniki finansowe Banku za pierwsze półrocze 2010 r. - informacja poufna

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
 
mBank Hipoteczny S.A.(wcześniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) informuje o wstępnych wynikach finansowych Banku za pierwsze półrocze 2010 r. Wyniki Banku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
 

Kontakt dla inwestorów

mBank Hipoteczny S.A. - Departament Skarbu

Krzysztof Dubejko -  Dyrektor Departamentu Skarbu

e-mail: krzysztof.dubejko@mhipoteczny.pl tel. +48 22 579 74 97

Wojciech Zdunkiewicz 

e-mail:  wojciech.zdunkiewicz@mhipoteczny.pl tel. +48 22 579 75 90

 

mBank S.A. Departament Rynków Finansowych -  Dealers 

Andrzej Cwalina

e-mail: andrzej.cwalina@mbank.pl tel. + 48 22 829 02 46

Sebastian Komendołowicz

e-mail: sebasian.komendolowicz@mbank.pl tel. +48 22 829 02 51