Specyfika bankow hipotecznych

 

Jako specjalistyczne instytucje finansowe banki hipoteczne działają w oparciu o odmienn zasady i regulacje niż banki uniwersalne. Najważniejsze z nich to:

  • koncentracja działalności na finansowaniu rynku nieruchomości
  • konieczność sporządzania wyceny finansowanej nieruchomości wg wartości bankowo-hipotecznej, uwzględniającej tendencje na rynku i określającej jej wartość w perspektywie długookresowej
  • prawo emisji listów zastawnych – papierów dłużnych, refinansujących działalność kredytową
  • przywilej egzekucyjny - bank hipoteczny jako pierwszy ma prawo skorzystać z zabezpieczenia hipotecznego
  • przywilej upadłościowy - w przypadku ogłoszenia upadłości banku, zaspokojenie w pierwszej kolejności roszczeń właścicieli listów zastawnych
  • specjalny tryb sprawowania nadzoru przez KNF i niezależnych powierników - dodatkowe bezpieczeństwo dla klientów