Relacje inwestorskie

 
 

Ratingi

Agencja Fitch Ratings przyznała mBankowi Hipotecznemu następujące oceny ratingowe:

 • Hipoteczne listy zastawne emitowanie przez mBank Hipoteczny S.A | outlook: stable
 • Długoterminowy rating emitenta (w walucie zagranicznej) | BBB outlook: stable
 • Długoterminowy rating emitenta (w walucie krajowej) | AA− (pol) outlook: stable
 • Krótkoterminowy rating emitenta (w walucie zagranicznej) | F2 
 • Krótkoterminowy rating emitenta (w walucie krajowej) | F1+ (pol) 
 • Rating wsparcia | 2

Uzyskana ocen ratingowa hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego jest wyższa o 1 notch od długoterminowego ratingu Polski oraz 3 notche od ratingu emitenta.

 

 

Ratingi są przyznane według następującej skali ocen (malejąco):

rating długoterminowy (long-term): AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD, D

rating krótkoterminowy (short-term): F1, F2, F3, B, C, RD, D

rating wsparcia: 1, 2, 3, 4, 5

 

Aktualne raporty Fitch Ratings (dostępne tylko w języku angielskim):

Fitch Ratings Credit Report 

Fitch Ratings mBank Hipoteczny Mortgage Covered Bonds Credit Update Report

Press Release 

 

 

 

Prezentacja inwestorska i emisje

mBank Hipoteczny emituje listy zastawne od 2000 r., gdy jako pierwszy wprowadził na powojenny polski rynek kapitałowy hipoteczne listy zastawne, przywracając ich znaczenie i miejsce po 50-letniej nieobecności.

Na dzień 30 kwietnia 2018 roku w publicznym obrocie znajdowało się 7,3 mld PLN co według wyliczeń Banku stanowi 37% rynku listów zastawnych w Polsce.

Główne wydarzenia w historii emisyjnej Banku pokazuje poniższy wykres:

Jako jedyny bank wśród nowych państw członkowskich UE z regionu Europy Środkowej emitował publiczne listy zastawne - jedna z pierwszych emisji tego typu papierów miała miejsce w 2007 r., a ich nabywcą był Europejski Bank Inwestycyjny. Bank nie kontynuuje emisji publicznych listów zastawnych, ostatnia seria publicznych listów zastawnych zapadła 28.09.2016.


Materiały inwestorskie mBanku Hipotecznego

mBH Covered Bond Prezentacja Inwestorska


Podsumowanie inauguracyjnej emisji 300 m EUR z Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych

Podsumowanie emisji w PLN 2017/2018

 

   
   
 

Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych 2017

 

 pdfProspekt emisyjny

 

Suplementy:

 pdfSuplement nr 1 do prospektu emisyjnego

 pdfSuplement nr 2 do prospektu emisyjnego

 

 

Dokumentacja emisji kolejnych serii

Seria

ISIN 

Data emisji

Data wykupu

Wielkość emisji

Ostateczne warunki emisji

Rating

1

XS1812878889  

 26.04.2018             05.03.2025         

 300 mln EUR          

 pdf       A

 

   
 


 

Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych 2017

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (dalej „Materiały”) prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji. Klikając poniższy link oznaczony jako „AKCEPTUJĘ” potwierdzają Państwo, że: (1) zapoznali się Państwo i zrozumieli informacje znajdujące się w niniejszym zastrzeżeniu prawnym; (2) zgadzają się Państwo na ograniczenia określone w niniejszym zastrzeżeniu prawnym, włączając w to wprowadzone do niego zmiany, za każdym razem, gdy otrzymali Państwo jakiekolwiek informacje w wyniku dostępu do informacji chronionych niniejszym zastrzeżeniem prawnym; (3) nie są Państwo rezydentami ani osobami przebywającymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, do której prospekt emisyjny podstawowy dla hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. z załącznikami lub uzupełnieniami (dalej „Prospekt Emisyjny Podstawowy”) nie może zostać dostarczony; (4) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do Prospektu Emisyjnego Podstawowego; oraz (5) oświadczają Państwo, że nie będą Państwo pobierali, udostępniali, rozpowszechniali, powielali lub doręczali Prospektu Emisyjnego Podstawowego ani innych Materiałów w dowolny sposób, w całości lub w części. Jeżeli nie mogą Państwo złożyć któregokolwiek z powyższych oświadczeń i zapewnień i nie są Państwo w stanie zaakceptować zasad, na podstawie których udostępnia się Prospekt Emisyjny Podstawowy oraz inne Materiały, prosimy NIE KLIKAĆ poniższego linku oznaczonego jako „AKCEPTUJĘ”. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy pamiętać, że niniejsze zastrzeżenie prawne może zostać zmienione lub zaktualizowane, dlatego prosimy o upewnienie się, że zapoznali się z nim Państwo w pełnym wymiarze podczas każdej wizyty na tej stronie oraz przed przeczytaniem, uzyskaniem dostępu lub wykorzystaniem załączonych dokumentów w jakikolwiek inny sposób.

Prospekt Emisyjny Podstawowy został przygotowany w związku z programem emisji („Program”) hipotecznych listów zastawnych do maksymalnej kwoty nominalnej w wysokości 3.000.000.000 Euro (lub jej odpowiednika w innej walucie) („Listy Zastawne”) oraz w celu dopuszczenia Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Prospekt Emisyjny Podstawowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informację o Programie. Szczegółowe informacje o Listach Zastawnych danej serii zostaną podane w ostatecznych warunkach emisji Listów Zastawnych („Ostateczne Warunki”). Wymóg opublikowania prospektu emisyjnego, przewidziany w ramach postanowień Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. i mogącej podlegać dalszym zmianom w przyszłości, ma zastosowanie jedynie do Listów Zastawnych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prospekt Emisyjny Podstawowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru ds. Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Za wyjątkiem Prospektu Emisyjnego Podstawowego, wszystkie Materiały służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie stanowią: (i) zaproszenia, oferty ani zachęty do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych; ani (ii) rekomendacji lub porady finansowej. Żadna osoba nie jest uprawniona do podnoszenia roszczeń przeciwko mBankowi Hipotecznemu S.A. w odniesieniu do dokładności informacji zawartych w Materiałach, które nie są Prospektem Emisyjnym Podstawowym.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Podstawowego, w tym z treścią dokumentów włączonych do Prospektu Emisyjnego Podstawowego poprzez odniesienie, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne opisanym w Rozdziale II „Czynniki Ryzyka” Prospektu Emisyjnego Podstawowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Listów Zastawnych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego Podstawowego (łącznie z aneksami), treści odpowiednich Ostatecznych Warunków odnoszących się do danej serii oraz treści innych właściwych Materiałów..

Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Listy Zastawne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane: (i) w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną one zarejestrowane ani nie będą podlegać zwolnieniu z obowiązków rejestracyjnych, zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych; lub (ii) na rachunek lub na rzecz obywatela Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją S do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych..

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są skierowane jedynie do: (i) osób przebywających poza granicami Wielkiej Brytanii; (ii) profesjonalnych podmiotów inwestycyjnych, o których mowa w Artykule 19(1) Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. na podstawie, której wydane zostało rozporządzenie o Promowaniu Produktów Finansowych z 2005 r. („Rozporządzenie”); (iii) spółek o wysokim kapitale własnym (high net worth companies); oraz (iv) innych osób, którym można zgodnie z prawem przekazać Materiały, objętych przepisami artykułu 49(2) litery od (a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie osoby opisane w pkt. od (i) do (iv) powyżej dalej jako „uprawnione osoby”). Każde zaproszenie, oferta lub umowa o subskrypcję, zakup lub nabycie w jakikolwiek inny sposób Listów Zastawnych może być skierowane tylko do lub zawarte tylko z uprawnioną osobą. Żadna osoba, która nie jest uprawnioną osobą, nie powinna działać w oparciu o ani polegać na treściach Materiałów. Na Państwu spoczywa wyłączna odpowiedzialność w zakresie upewnienia się, czy należą Państwo do katalogu uprawnionych osób. Jeśli mają Państwo wątpliwości, co do tego, czy należą Państwo do katalogu uprawnionych osób, prosimy nie klikać poniższego linku oznaczonego jako „AKCEPTUJĘ”..

Prospekt Emisyjny Podstawowy nie został i nie zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie stanowi oferty Listów Zastawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na rachunek albo na rzecz polskich podmiotów lub osób fizycznych. W związku z tym, każdy Dealer (jak zdefiniowano w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym), oświadczył i wyraził zgodę na, a każdy przystępujący Dealer, który może zostać wyznaczony w ramach Programu będzie zobowiązany do oświadczenia i wyrażenia zgody na to, że nie będzie oferował, sprzedawał ani dostarczał żadnych Listów Zastawnych ani nie będzie dystrybuował kopii Prospektu Emisyjnego Podstawowego ani jakichkolwiek innych dokumentów dotyczących Listów Zastawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani na rachunek lub na rzecz polskich podmiotów lub osób fizycznych. Każdy polski podmiot lub osoba fizyczna dokonująca nabycia Listów Zastawnych jest ściśle zobowiązany do przestrzegania mających do niego zastosowanie polskich przepisów podatkowych.

Oświadczam, że zapoznałam (em) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt Emisyjny Podstawowy i inne Materiały oraz może uczestniczyć w ofercie Listów Zastawnych emitowanych w ramach Programu, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Mam świadomość, że kliknięcie linku poniżej oznaczonego jako „AKCEPTUJĘ” może mieć wpływ na moje prawa oraz oświadczam, że niniejsze warunki są dla mnie wiążące.

 

Program emisji 2016

Publiczna emisja hipotecznych listów zastawnych

 

pdfProspekt emisyjny

 

Aneksy:

 pdfAneks nr 1 do prospektu emisyjnego

 pdfAneks nr 2 do prospektu emisyjnego

 pdfAneks nr 3 do prospektu emisyjnego

 pdfAneks nr 4 do prospektu emisyjnego

 pdfAneks nr 5 do prospektu emisyjnego

 pdfAneks nr 6 do prospektu emisyjnego

 pdfKomunikat Aktualizujący nr 1 do Prospektu 

 

Dokumentacja emisji kolejnych serii

Seria

ISIN

Data emisji

Data wykupu

Wielkość emisji

Ostateczne warunki emisji

Terminarz odsetkowy

Rating

Informacja o oprocentowaniu

HPE14

PLRHNHP00540

 28.09.2016  20.09.2026

13 mln        EUR

 pdf pdf      A

oprocentowanie_pdf

tabela odsetkowa_pdf

 HPE15

 PLRHNHP00557

 26.10.2016  20.09.2026

 35 mln

 EUR

pdf pdf     A

oprocentowanie_pdf

tabela odsetkowa_pdf

 HPE16

 PLRHNHP00565

 01.02.2017 01.02.2024   24,9 mln  EUR pdf pdf     A

 oprocentowanie_pdf

 tabela  odsetkowa_pdf

 

HPA31

PLRHNHP00573

 29.09.2017  10.09.2022

 500 mln

 PLN

pdf pdf     A  oprocentowanie_pdf

 tabela  odsetkowa_pdf

HPA32

PLRHNHP00581

11.10.2017 15.09.2023

1.000 mln

PLN

pdf pdf     A  oprocentowanie_pdf

 tabela  odsetkowa_pdf

HPE17

PLRHNHP00599

30.10.2017 22.06.2022

100 mln

EUR

pdf pdf     A  oprocentowanie_pdf

 tabela  odsetkowa_pdf

HPA33

PLRHNHP00607

22.06.2018  10.06.2024  300 mln PLN  pdf pdf     A

 oprocentowanie_pdf

 tabela   odsetkowa_pdf

 HPA34

 PLRHNHP00607

15.10.2018 10.06.2024 

10 mln

PLN 

pdf pdf     A  oprocentowanie_pdf

 tabela   odsetkowa_pdf

   
   
   
 

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE14_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE15_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE16_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPA31_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPA32_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPE17_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPA33_pdf

Informacja o zakończeniu subskrypcji serii HPA34_pdf

Informacja o asymilacji hlz serii HPA34 oraz hlz serii HPA33_pdf

 

Program emisji 2016

Zastrzeżenie prawne

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy ("Prospekt") listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych listów zastawnych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 15.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej mBanku Hipotecznego S.A.: www.mhipoteczny.pl/relacje-inwestorskie.

Prospekt (wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Ofercie Publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnej serii Listów Zastawnych będą zawarte w ostatecznych warunkach emisji Listów Zastawnych danej serii ("Ostateczne Warunki").

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne opisanymi w Rozdziale II "Czynniki Ryzyka" Prospektu. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Listów Zastawnych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu (łącznie z aneksami) oraz treści odpowiednich Ostatecznych Warunków.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 

Program emisji 2009

Publiczna emisja hipotecznych i publicznych listów zastawnych

 

pdfProspekt emisyjny

 

Aneksy:

zipAneksy do Prospektu 3.40 MB

 

Dokumentacja emisji kolejnych serii

Seria

ISIN

Data emisji

Data wykupu

Wielkość emisji

Ostateczne warunki emisji

Terminarz odsetkowy

Rating

Informacja o oprocentowaniu

HPA21

PLRHNHP00326

20.06.2013 21.06.2019 80 mln PLN

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE2

PLRHNHP00334

26.07.2013 28.07.2020 30 mln EUR

pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE5

PLRHNHP00367

28.02.2014 28.02.2029 8 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE6

PLRHNHP00375

17.03.2014 15.03.2029 15 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPE7

PLRHNHP00383

30.05.2014 30.05.2029 20 mln EUR

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf
tabela_odsetkowa_pdf

HPA22

PLRHNHP00391

28.07.2014 28.07.2022 300 mln PLN

 pdf

pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA23

PLRHNHP00409

04.08.2014 20.02.2023 200 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE9

PLRHNHP00425

28.11.2014 15.10.2019 50 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA24

PLRHNHP00433

20.02.2015 28.04.2022 200 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE10

PLRHNHP00441

25.02.2015 25.02.2022 20 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA25

PLRHNHP00458

15.04.2015 16.10.2023 250 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE11

PLRHNHP00466

24.04.2015 24.04.2025 11 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE12

PLRHNHP00474

24.06.2015 24.06.2020 50 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA26

PLRHNHP00482

17.09.2015 10.09.2020 500 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA27

PLRHNHP00490

02.12.2015 20.09.2021 255 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA28

PLRHNHP00508

09.03.2016 05.03.2021 300 mln PLN pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPE13

PLRHNHP00516

23.03.2016 21.06.2021 50 mln EUR pdf pdf

A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA29

PLRHNHP00524

28.04.2016 28.04.2020 50 mln PLN pdf  pdf A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

HPA30

PLRHNHP00532

11.05.2016 28.04.2020 100 mln PLN  pdf  pdf A

oprocentowanie_pdf

tabela_odsetkowa_pdf

   
 

 

Program emisji 2009

Zastrzeżenie prawne

W dniu 28 października 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy („Prospekt”) listów zastawnych emitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych i publicznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Listów Zastawnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 184, poz.1539 z późn. zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce BRE Bank Hipoteczny S.A. oraz o Ofercie Publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do jego treści oraz treścią poszczególnych Suplementów odnoszących się do konkretnych serii Listów Zastawnych.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 

Informacje o zabezpieczeniu


Zabezpieczenie Hipotecznych Listów Zastawnych

Podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, spełniające kryteria określone w:

 • art. 14 (limit refinansowania w relacji do wartości nieruchomości),
 • art. 18 (minimalne nadzabezpieczenie),
 • art. 20 (zabezpieczenie hipoteką) i
 • art. 23 (limit kredytów budowlanych)

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Wszystkie wierzytelności hipoteczne wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych są zabezpieczone hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu na nieruchomości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Struktura portfela wierzytelności w podziale na rodzaj finansowanych nieruchomości oraz region geograficzny jest przedstawiona w kwartalnej informacji o zabezpieczeniu listów zastawnych.

Zabezpieczenie Publicznych Listów Zastawnych

Podstawą emisji są wierzytelności banku hipotecznego wobec instytucji publiczno-prawnych lub gwarantowane przez nie, określone w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, to jest kredyty udzielone, gwarantowane lub poręczone przez:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Europejski Bank Centralny,
 • rządy i banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat,
 • Skarb Państwa lub
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie Zastępcze

Poza wierzytelnościami, o których mowa powyżej, podstawę emisji listów zastawnych mogą stanowić także inne środki banku hipotecznego, określone w art. 18 ust. 3, to jest:

 • ulokowane w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez (i) Narodowy Bank Polski, (ii) Europejski Bank Centralny, (iii) rządy i banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz (iv) Skarb Państwa
 • ulokowane w Narodowym Banku Polskim
 • posiadane w gotówce

Art. 18 Ustawy ogranicza udział Zabezpieczenia Zastępczego nakazując, by:

 • wierzytelności zabezpieczone hipoteką stanowiły nie mniej niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości Hipotecznych Listów Zastawnych w obrocie.
 • wierzytelności określone w art. 3 ust. 2 Ustawy stanowiły nie mniej niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości Publicznych Listów Zastawnych w obrocie.

mBank Hipoteczny oświadcza, że zgodnie z przyjętą przez siebie strategią zamierza wykorzystywać jako Zabezpieczenie Zastępcze skarbowe papiery wartościowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej tak długo, jak rating dla długoterminowego zadłużenia w walutach obcych nadany Rzeczypospolitej Polskiej będzie utrzymywał się co najmniej na poziomie ”A-„ wg skali agencji ratingowej Fitch Ratings Ltd. W przypadku, gdy rating ten spadnie poniżej poziomu ”A-„ wg skali agencji ratingowej Fitch Ratings Ltd, mBank Hipoteczny zakłada zastąpienie skarbowych papierów wartościowych innymi środkami, bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego do spełnienia wymogów technicznych koniecznych do przeprowadzenia takiej operacji i ekonomicznych uwarunkowań z nią związanych, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obniżenia się ratingu Rzeczypospolitej Polskiej poniżej poziomu ”A-„


mBank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label, grona emitentów, którzy poprzez bezpieczeństwo ustawowe i przejrzystość informacyjną, utrzymują najwyższą jakość oferowanych listów zastawnych. mBank Hipoteczny potwierdza pełną gotowość spełnienia standardów transparentności poprzez implementację najnowszej wersji Harmonised Transparency Template (HTT), które publikuje regularnie poniżęj.

Raporty zabezpieczenia listów zastawnych - publikowane okresowo

pdf Harmonised Transparency Template mBH 31.12.2018.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 30.09.2018.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 30.06.2018.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 30.04.2018.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 31.03.2018.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 27.03.2018.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 31.12.2017.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 30.09.2017.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 30.06.2017.xlsx

pdf Harmonised Transparency Template mBH 31.03.2017.xlsx

 

Informacje poufne

Warszawa, 23 lutego 2011 r. - Wstępne wyniki Banku za 2010 r. oraz informacja od podmiotu powiązanego - informacja poufna
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne

mBank Hipoteczny S.A. informuje, że według wstępnych szacunków suma bilansowa Banku na koniec 2010 roku wyniosła 4 100 mln PLN, a zysk brutto osiągnął poziom 37,8 mln PLN.
Jednocześnie mBank Hipoteczny S.A. podaje do wiadomości, że 22 lutego br Commerzbank AG poinformował Bank o wygaśnięciu z końcem marca br. listu patronackiego (Patronatserklaerung) dla mBanku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

 

Warszawa, 12 lipca 2010r. - Wstępne wyniki finansowe Banku za pierwsze półrocze 2010 r. - informacja poufna

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
 
mBank Hipoteczny S.A.(wcześniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) informuje o wstępnych wynikach finansowych Banku za pierwsze półrocze 2010 r. Wyniki Banku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
 

Kontakt dla inwestorów

mBank Hipoteczny S.A. - Departament Skarbu

Krzysztof Dubejko -  Dyrektor Departamentu Skarbu

e-mail: krzysztof.dubejko@mhipoteczny.pl tel. +48 22 579 74 97

Wojciech Zdunkiewicz

e-mail:  wojciech.zdunkiewicz@mhipoteczny.pl tel. +48 22 579 75 90

 

mBank S.A. Departament Rynków Finansowych

Andrzej Cwalina

e-mail: andrzej.cwalina@mbank.pl tel. + 48 22 829 02 46

Sebastian Komendołowicz

e-mail: sebastian.komendolowicz@mbank.pl tel. +48 22 829 02 51