na temat  O listach zastawnych

 O listach zastawnych

List zastawny jest dłużnym papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego (nabywcy listu zastawnego) do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych, tj. wykupu listu zastawnego oraz do wypłaty odsetek zgodnie z ustalonymi warunkami emisji.

Na wypadek upadłości emitenta, roszczenia inwestorów są zabezpieczone wyodrębnionym majątkiem banku hipotecznego, tj. wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych (w przypadku hipotecznych listów zastawnych) lub wierzytelnościami z tytułu kredytów udzielonych podmiotom sektora publicznego (w przypadku publicznych listów zastawnych).


Banki hipoteczne w Polsce emitują listy zastawne na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Więcej o listach zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny
na temat Historia listu zastawnego w Polsce

Historia listu zastawnego w Polsce

Listy zastawne mają na ziemiach polskich długą tradycję. Pierwsze emisje pojawiły się na Śląsku pod koniec XVIII wieku. 


 

Więcej w artykule Listy zastawne wczoraj, dziś i jutro
na temat Bezpieczeństwo listów zastawnych

Bezpieczeństwo listów zastawnych

Przyczyną rynkowego powodzenia listów zastawnych jest ich wyjątkowe bezpieczeństwo, które skutkuje przywilejami określonymi w regulacjach bankowych, ubezpieczeniowych, czy inwestycyjnych. 

 

Gwarancja terminowej i całkowitej wypłaty świadczeń z listu zastawnego ma swoje źródło w:

  • Szczególnie bezpiecznej organizacji banku hipotecznego, jako specjalnie licencjonowanej i nadzorowanej przez powiernika instytucji kredytowej, o ściśle określonym profilu działalności, wykluczającym spekulację,
  • Wysokiej jakości aktywach, które stanowią podstawę emisji listów zastawnych i źródło ich obsługi na wypadek niewypłacalności banku.

 

Więcej o bezpieczeństwie listów zastawnych
na temat Ocena ratingowa 

Ocena ratingowa 

Oceny agencji Moody's Investors Service oraz Fitch Ratings potwierdzają wysokie bezpieczeństwo emitowanych przez nas listów zastawnych. Obie agencje przyznała nam wyższą ocenę niż rating długu rządowego. 

   

 

 

Więcej o ratingach mBanku Hipotecznego
na temat Najwyższe europejskie standardy dla listów zastawnych

Najwyższe europejskie standardy dla listów zastawnych

Papiery dłużne emitowane przez mBank Hipoteczny spełniają wymogi:

  • dyrektywy UCITS, dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych,
  • dyrektywy Solvency II, dotyczącej działalności ubezpieczeniowej,
  • dyrektywy BRRD, dotyczącej naprawy, restrukturyzacji i likwidacji banków i firm inwestycyjnych,
  • rozporządzenia CRR, dotyczącego wypłacalności banków,
  • rozporządzenia delegowanego LCR, dotyczącego płynności banków,
  • wytycznych Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego w zakresie wykorzystania listów zastawnych jako zabezpieczenia kredytu lombardowego lub w transakcjach repo.
Więcej informacji w prezentacji inwestorskiej mBanku Hipotecznego
na temat Przejrzystość informacyjna

Przejrzystość informacyjna

Zapewniamy inwestorom pełny dostęp do informacji poprzez:

  • publikujemy kwartalne sprawozdania, które dotyczą zabezpieczenia listów zastawnych, oznaczone The Covered Bond Label,
  • spełniamy wszystkie wymogi informacyjne, jakie na emitentów nakładają giełdy w Warszawie i Luksemburgu.

          

Linki do Informacji o zabezpieczeniu (HTT)