na temat  O listach zastawnych

 O listach zastawnych

List zastawny jest dłużnym papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego (nabywcy listu zastawnego) do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych, tj. wykupu listu zastawnego oraz do wypłaty odsetek zgodnie z ustalonymi warunkami emisji.

Na wypadek upadłości emitenta, roszczenia inwestorów są zabezpieczone wyodrębnionym majątkiem banku hipotecznego, tj. wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych (w przypadku hipotecznych listów zastawnych) lub wierzytelnościami z tytułu kredytów udzielonych podmiotom sektora publicznego (w przypadku publicznych listów zastawnych).


Banki hipoteczne w Polsce emitują listy zastawne na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Więcej o listach zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny
na temat Historia listu zastawnego w Polsce

Historia listu zastawnego w Polsce

Listy zastawne mają na ziemiach polskich długą tradycję. Pierwsze emisje pojawiły się na Śląsku pod koniec XVIII wieku. 


 

Więcej w artykule Listy zastawne wczoraj, dziś i jutro
na temat Bezpieczeństwo listów zastawnych

Bezpieczeństwo listów zastawnych

Przyczyną rynkowego powodzenia listów zastawnych jest ich wyjątkowe bezpieczeństwo, które skutkuje przywilejami określonymi w regulacjach bankowych, ubezpieczeniowych, czy inwestycyjnych. 

 

Gwarancja terminowej i całkowitej wypłaty świadczeń z listu zastawnego ma swoje źródło w:

  • Szczególnie bezpiecznej organizacji banku hipotecznego, jako specjalnie licencjonowanej i nadzorowanej przez powiernika instytucji kredytowej, o ściśle określonym profilu działalności, wykluczającym spekulację,
  • Wysokiej jakości aktywach, które stanowią podstawę emisji listów zastawnych i źródło ich obsługi na wypadek niewypłacalności banku.

 

Więcej o bezpieczeństwie listów zastawnych
na temat Ocena ratingowa 

Ocena ratingowa 

Oceny agencji Moody's Investors Service potwierdzają wysokie bezpieczeństwo emitowanych przez nas listów zastawnych. 

 

 

   

 

 

Więcej o ratingach mBanku Hipotecznego
na temat Najwyższe europejskie standardy dla listów zastawnych

Najwyższe europejskie standardy dla listów zastawnych

Papiery dłużne emitowane przez mBank Hipoteczny spełniają wymogi:

  • dyrektywy UCITS, dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych,
  • dyrektywy Solvency II, dotyczącej działalności ubezpieczeniowej,
  • dyrektywy BRRD, dotyczącej naprawy, restrukturyzacji i likwidacji banków i firm inwestycyjnych,
  • rozporządzenia CRR, dotyczącego wypłacalności banków,
  • rozporządzenia delegowanego LCR, dotyczącego płynności banków,
  • wytycznych Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego w zakresie wykorzystania listów zastawnych jako zabezpieczenia kredytu lombardowego lub w transakcjach repo.
Więcej informacji w prezentacji inwestorskiej mBanku Hipotecznego
na temat Przejrzystość informacyjna

Przejrzystość informacyjna

Zapewniamy inwestorom pełny dostęp do informacji poprzez:

  • publikujemy kwartalne sprawozdania, które dotyczą zabezpieczenia listów zastawnych, oznaczone The Covered Bond Label,
  • spełniamy wszystkie wymogi informacyjne, jakie na emitentów nakładają giełdy w Warszawie i Luksemburgu.

       

Linki do Informacji o zabezpieczeniu (HTT)